การขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อทำการตกลงเรื่องการซื้อขาย พร้อมการตรวจสอบโฉนดที่ดินจากทางสำนักงานที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่การโอนที่ดินจากผู้ขายต่อไปยังผู้ซื้อ ซึ่งมาถึงตรงนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีการนัดกันไปทำเรื่องที่สำนักงานที่ดิน เพื่อที่จะทำการโอนที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง และหนึ่งในนั้นคือการเสียค่าโอนและค่าธรรมเนียมในการเดินเรื่องโอน ที่ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นจะต้องมีการตกลงกันมาก่อนว่าใครจะเป็นผู้จ่าย หรือถ้าตกลงจ่ายร่วมกัน ก็ต้องระบุไปเลยว่าใครจะรับผิดชอบจ่ายที่ส่วนใด เพื่อที่จะสามารถซื้อขายที่ดินกาญจนบุรีได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องมามีปัญหากันภายหลัง

ที่มา: http://www.xn--12coo0aondi5f5gtakk4b0r.net/product/43/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
ที่มา: http://www.xn--12coo0aondi5f5gtakk4b0r.net

การขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ที่เมื่อเข้าสู่กระบวนการโอนหากันที่สำนักงานที่ดิน ก็ควรที่จะต้องมีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายการโอนให้เรียบร้อย ซึ่งค่าใช้จ่ายการโอนนั้นจะต้องคิดจาก 2 ราคา คือราคาประเมินจากกรมที่ดินและราคาซื้อขายตามตลาด และต้องมีการจ่าย 3 รูปแบบ คือ

1.ค่าธรรมเนียม ที่จะมีการคิดอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินที่ได้มาจากกรมที่ดิน อย่างเช่น ถ้าซื้อขายที่ดินกาญจนบุรีในราคาประเมิน 4 ล้านบาท ก็นำเอาราคานี้มาคูณกับ 2% ก็จะเท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งในจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่จะคิดที่ราคาประเมินจากรรมที่ดินเท่านั้น โดยจะไม่สนใจต่อราคาที่ซื้อขายมาทั้งสิ้น

2.ค่าภาษีธุรกิจหรือค่าแสตมป์อากร ที่ทางเจ้าหน้าที่จะคิดจากราคาประเมินของกรมที่ดินหรือราคาซื้อขายก็ได้ โดยจะเลือกจากราคาที่สูงกว่า อย่างเช่นการซื้อขายที่ดินกาญจนบุรี ไทรโยค ที่มีราคาประเมินจากกรมที่ดินที่ 4 ล้านบาท แต่มีราคาขายที่ 5 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้ก็จะมีการคิดที่ราคาซื้อขายเพราะมีจำนวนที่มากกว่า ซึ่งถ้าเป็นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทาง จะคิดอยู่ที่ 3.3% ในกรณีที่ที่มีการถือครองที่ดินนั้นมาไม่ครบ 5 ปี หรือในกรณีที่มีการซื้อขายด้วยบริษัทที่มีการจดนิติบุคคลก็จะต้องเสียเป็นค่าเสียภาษีธุรกิจโดยทันที แต่ถ้าเป็นรูปแบบอากรแสตมป์ ก็จะคิดที่ 0.5% โดยตัวนี้จะเป็นการถือครองที่ดินมาเกินกว่า 5 ปี แบบบุคลเท่านั้น แต่ถ้าซื้อในรูปนิติบุคคลก็ต้องกลับไปใช้การเสียภาษีอยู่ดี

3.เสียภาษีเงินได้ ที่จะถูกแบ่งออกมา 3 ประเภท แต่จะต้องเสียในรูปแบบไหนก็ต้องมาดูที่ตัวที่ดินที่มีอยู่ว่าได้มาแบบใด ซึ่งตัวนี้จะคิดจากราคาประเมินของกรมที่ดินเท่านั้น โดยจะมีการคิดที่ปีที่ถือครองแล้วนับมาถึงปัจจุบัน ถือมานานเท่าไหร่ก็จะต้องเสียภาษีเท่านั้น ซึ่งจะมีตารางให้เปรียบเทียบราคาที่กรมที่ดิน เมื่อคิดแล้วก็สามารถนำไปจ่ายตามตารางได้เลย

การคิดภาษีเงินได้จะดูว่าการซื้อขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ตัวโฉนดนี้ได้มาอย่างไร ถ้าได้มาจากมรดกก็จะคิดอัตราก้าวหน้า แต่ถ้าผู้ขายเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนมาอย่างถูกต้องก็จะต้องคิดที่ 1% ของราคาประเมินจากกรมที่ดินเท่านั้น  ทั้งหมดนี้ค่าธรรมเนียมที่ต้องมีการจ่ายให้กับสำนักงานที่ดินเมื่อจ่ายเสร็จการโอนก็จะสมบูรณ์ และผู้ซื้อก็จะมีชื่อบนที่ดินต่อไป แต่ก่อนหน้านั้นก็ควรตกลงกันก่อนว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ดินกาญจนบุรี ไทรโยคต้องเป็นผู้จ่ายค่าการโอนเหล่านี้ หรือจะช่วยกันจ่ายที่จำนวนเท่าไหร่อีกด้วย

 

Facebook Comments